Disclaimer

 
 

www.geerts.nl is de website van Geerts Financiële Dienstverleners bv.
Geerts Financiële Dienstverleners streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.
Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt Geerts Financiële Dienstverleners geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover Geerts Financiële Dienstverleners geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van Geerts Financiële Dienstverleners. Geerts Financiële Dienstverleners waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers. Tevens impliceert Geerts Financiële Dienstverleners geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

 

Voor alle duidelijkheid wijst Geerts Financiële Dienstverleners ten aanzien van de website www.geerts.nl ("de website") op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Geerts Financiële Dienstverleners, Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geerts Financiële Dienstverleners. Het maken van persoonlijke kopieën mag alleen dan wanneer deze alleen voor privé doeleinden worden gebruikt, en niet bestemd zijn voor publicatie of reproductie.
Ondanks de constante zorg en aandacht die Geerts Financiële Dienstverleners aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Geerts Financiële Dienstverleners behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Geerts.nl, welke geen eigendom zijn van Geerts Financiële Dienstverleners. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Geerts Financiële Dienstverleners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van geerts.nl.
De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Geerts Financiële Dienstverleners of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Geerts Financiële Dienstverleners of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website c.q. het communiceren over of het tot stand brengen c.q. uitvoeren van een overeenkomst met Geerts Financiële Dienstverleners.
Geerts Financiële Dienstverleners sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Adresgegevens
Mathildastraat 39
4901 HC Oosterhout

Postbus 85
4900 AB Oosterhout

info@geerts.nl

Telefoon
0162 - 475 675
0162 - 475 671 (schade)
Berekenen
Auto
Reis
Inboedel
Woonhuis
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Zorg
Overig

Inloggen ‘Mijn Geerts’
Openingstijden:
Maandag:8.30 tot 17.30 uur
Dinsdag:8.30 tot 17.30 uur
Woensdag:8.30 tot 17.30 uur
Donderdag:8.30 tot 19.00 uur
Vrijdag:8.30 tot 17.30 uur

Buiten openingstijden op afspraak


Privacy
Disclaimer
Sitemap
© 2018 Geerts Financiële Dienstverleners