Dienstverlening

 

Dienstverlening

 

 

 

Onze Dienstverlening

Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken
Geerts is gevestigd in het centrum van Oosterhout en is sinds 1950 gespecialiseerd op verschillende vlakken in financiële dienstverlening. U kunt dus al uw verzekeringen onder één dak onderbrengen; overzichtelijk en met één aanspreekpunt. Veel van onze medewerkers zijn al lange tijd aan ons verbonden en hebben veel ervaring. Geerts levert op de particuliere en zakelijke markt afgestemd advies en beheer. Tevens biedt Geerts maatwerk op het gebied van verzekerbare arbeidsvoorwaarden en vermogen. Met onze visie op risicobeheer onderscheiden we ons als partners in ondernemerschap. Wij zijn lid van de brancheorganisatie Adfiz (voorheen NVA), en FFP. Onze medewerkers voldoen aan de hoogste eisen van professionaliteit, integriteit en vakbekwaamheid (Erkend Hypotheekadviseurs, Fed. Financieel Planners, RMiA, fiscalisten enz.).
Naast onze deskundigheid hechten wij veel waarde aan een goede vertrouwensrelatie met onze klanten. Wij werken er sinds onze oprichting aan om een betrouwbare partner te zijn in uw financiële positie.
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12008455. Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).

Wij ontvangen u graag op ons kantoor:
Mathildastraat 39, 4901 HC Oosterhout,
Tel. 0162-475675, fax 0162-475670,
e-mail: info@geerts.nl website: (www.geerts.nl)

Aard van onze dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunningen om te adviseren en bemiddelen in:

  • Schadeverzekeringen,
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
    (AOV)
  • Levensverzekeringen en Pensioenen,
  • Hypothecair krediet,

In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning, lijfrentespaarrekening, lijfrentebeleggingsrecht. Op al deze gebieden helpen wij u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling. Wij streven naar een langdurige duurzame relatie tussen u en ons kantoor.

Onze gebruikelijke dienstverlening
Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. Afhankelijk van het product bieden wij u een op maat gesneden advies. Voor adviesgevoelige producten zijn wij u op het gebied van verzekeringen en kredieten als volgt van dienst:

Stap 1. Inventariseren
Het adviestraject start met het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke financiële situatie, wensen, behoeften en risicobereidheid. We leggen deze vast in een klantprofiel en willen ons ook een beeld vormen van uw kennis en ervaring met complexe financiële producten.

Stap 2. Analyseren en berekenen
Na het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie en wensen voor nu en in de toekomst, voeren wij een zorgvuldige analyse uit en maken berekeningen van alle risico’s die u kan lopen. Aan de hand van deze gegevens vormen zich de contouren van het financiële advies. Vervolgens maken wij een eerste selectie van
mogelijke producten die aansluiten op uw wensen. In deze fase lichten wij de mogelijkheden toe en geven aan wat, naar ons oordeel, de voor- en nadelen zijn. Hiermee scherpen wij uw klantprofiel verder aan en maken deze definitief.

Stap 3. Advies
Op basis van de inventarisatie, analyses en berekeningen komen wij uiteindelijk tot een concreet totaaladvies. Bij dit advies motiveren wij uiteraard welke specifieke financiële producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en financiële mogelijkheden. Daarnaast geven we aan bij welke aanbieder en tegen welke voorwaarden deze kunnen worden afgesloten. Ons advies en de motivatie leggen we voor u vast in een adviesrapport.

Stap 4. Bemiddeling
Wij verzorgen graag de aanvragen en de administratieve afhandeling van de gewenste producten voor u. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat ons advies ook op correcte wijze door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

Stap 5. Nazorg en beheer
Wij blijven u ondersteunen, ook nadat het financiële product is afgesloten. U kunt met al uw vragen over het afgesloten product bij ons terecht. Verandert er iets in uw persoonlijke
situatie? Dan is het mogelijk dat dit van invloed is op het door ons geadviseerde financiële product. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, spreken wij af hoe wij u hierbij kunnen
adviseren.
Bovenstaand adviesproces hanteren wij als leidraad. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie geven wij nader invulling aan deze stappen.

Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten van u dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan dat gevolgen hebben voor de aanvraag en later op de eventuele schadeafwikkeling. Ook eventueel elders lopende verzekeringen dient u ons te melden. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
Ook als uw persoonlijke en/of zakelijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat risico’s onverzekerd blijven.
Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Uiteraard verwachten wij van u dat u tijdig uw premie betaalt.

Volledige keuzevrijheid in aanbieders
Wij doen zaken met ± 60 verzekeraars en financiële instellingen. Wij zijn volledig vrij in onze advisering en behartigen in geval van schade uitsluitend uw belangen. Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om uw verzekering bij een bepaalde verzekeraar onder te brengen. Wij werken samen met onze dochter-onderneming GFD Assuradeuren B.V., die voor enkele verzekeraars in volmacht werkzaam-heden verricht. In de volmacht voeren wij een Geerts Particulier en Zakelijk Pakket. . Dit betekent dat GFD de bevoegdheid heeft om schadeverzekeringen te accepteren en schades uit te keren. Ook bij deze verzekeraars bestaat geen verplichting om met hen zaken te doen.
Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij een relatie onderhouden zenden wij u op aanvraag toe. Voor Arag, Bovemij, Delta Lloyd, ASR, Reaal, Avero en Nationale Nederlanden treedt GFD op als gevolmachtigde.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzeke- ringsmaatschappijen voeren. Wij werken met een aantal voorkeursmaatschap-pijen en wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wat rekenen wij voor onze diensten?
Vanaf 1 januari 2013 is het niet meer toegestaan om voor adviesgevoelige diensten (pensioen, hypotheek, AOV, levensverzekering en financiële planning) een provisie te ontvangen. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor onze adviezen voor het afsluiten van een adviesgevoelig product. Naast advies en bemiddeling bij het afsluiten moeten wij gedurende de looptijd de producten administreren en de passendheid van de producten in de gaten houden. Wij brengen hiervoor standaard beheer en administratie-kosten voor de looptijd van adviesgevoelige producten in rekening. Op deze manier kunnen wij u een goede dienstverlening garanderen.
Voor de schadeverzekeringen blijft onze tarief op dit moment ongewijzigd en op basis van provisie. Wij rekenen geen extra kosten voor het beheer van deze verzekeringen. Wij bieden onze klanten graag een totaal pakket aan voor al hun financiële zaken. Voor schadeverzeke-ringen hebben wij het Geerts Pakket ontwikkeld voor onze zakelijke en particuliere klanten.

Intern salarisbeleid
Het salaris van onze medewerkers is voor het grootste gedeelte vast. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Afhankelijk van de functie en beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 15% van hun totale inkomen uitmaakt.
Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de variabele beloning.

Klachten
Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening, vragen wij u ons dit direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Onze interne klachtenprocedure kunt u opvragen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248,
e-mail info@kifid.nl, website: www.kifid.nl.
Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.005251.

Vragen?
Wij beantwoorden graag uw resterende vragen persoonlijk. Neem hiervoor contact met ons op.

Dienstverleningsdocument versie 2013-01

 

Adresgegevens
Mathildastraat 39
4901 HC Oosterhout

Postbus 85
4900 AB Oosterhout

info@geerts.nl

Telefoon
0162 - 475 675
0162 - 475 671 (schade)
Berekenen
Auto
Reis
Inboedel
Woonhuis
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Zorg
Overig

Inloggen ‘Mijn Geerts’
Openingstijden:
Maandag:8.30 tot 17.30 uur
Dinsdag:8.30 tot 17.30 uur
Woensdag:8.30 tot 17.30 uur
Donderdag:8.30 tot 19.00 uur
Vrijdag:8.30 tot 17.30 uur

Buiten openingstijden op afspraak


Privacy
Disclaimer
Sitemap
© 2018 Geerts Financiële Dienstverleners