PRIVACY STATEMENT 

WIE IS GEERTS?
Geerts Financiële Dienstverleners heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten wordt er een veelheid aan persoonsgegevens verwerkt. U kunt ons bereiken:
- telefoon: • 0162-475675
- e-mail: • info@geerts.nl
- website: • www.geerts.nl
- Bezoekadres: • Mathildastraat 39, 4901 HC Oosterhout
- postadres: • Postbus 85, 4900 AB Oosterhout

WAAROM DIT STATEMENT?
Geerts is ervoor verantwoordelijk om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij wordt voldaan aan de eisen van de privacyregelgeving. Voor u als relatie is het belangrijk te weten welke soorten gegevens worden verwerkt, de doelen voor de verwerking, met wie de gegevens gedeeld worden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. In dit Privacy-statement wordt u hierover geïnformeerd. Heeft u vragen na het lezen van dit document? Schroom niet om contact op te nemen.

SOORTEN GEGEVENS
1.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
- gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
- gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
- bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
- gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
- gegevens ingediende claims/claimhistorie;
- (overige gegevens).

1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met toestemming.

DOELEN VAN DE VERWERKING VAN GEGEVENS
1.3 Uw persoonsgegevens worden verwerkt om o.a. de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:
- het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
- het (laten) beheren van de relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
- het beheren en uitbreiden van het klantenbestand;
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
- het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN GEGEVENS
1.4 De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:
- het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
- de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
- voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen in het kader van de bedrijfsvoering of die van een derde. Hierbij wordt steeds de afweging tussen uw belangen en die van Geerts gemaakt. Hierbij betreffen de belangen van Geerts onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

OPSLAG EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
1.5 Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.
1.6 Als de relatie of overeenkomst eindigt, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijnen die hiervoor gelden.

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
1.7 U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u contact opnemen met de compliance officers.
1.8 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
- worden uw persoonsgegevens verwerkt;
- de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt;
- inzage in de verwerkte persoonsgegevens;
- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
- aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
- beperking van uw persoonsgegevens;
- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
- overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
- overleg met de compliance officer Sanne Geerts te bereiken via 0162-475675;
- vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

1.9 Let op: het kan zijn dat uw verzoek niet in alle gevallen kan worden voldaan. Dit wordt uiteraard met redenen gemotiveerd.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
1.10 Er zijn adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN
1.11 Uw persoonsgegevens worden niet zomaar verstrekt aan derden tenzij hier toestemming voor is gegeven. Andere gronden zijn; wettelijke verplichting, een rechterlijke uitspraak, of indien de verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

1.12 Voor de uitvoering van de bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u, worden uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen verstrekt:
- financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
- externe partijen die gegevens onder de zeggenschap en verantwoordelijkheid van Geerts verwerken, zoals de ICT-­dienstverlener of (direct) marketingbureau;
- schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
- notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

1.13 Externe partijen die de persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van Geerts verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die met hen zijn afgesproken. Dit wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACY STATEMENT
1.14 Het kan voorkomen dat dit Privacy statement in de toekomst wijzigt. Op de website vindt u steeds het meest actuele statement.

KLACHTRECHT
1.15 Bent u het niet eens met de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt? Neem dan in ieder geval contact op met Sanne Geerts.

1.16 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

 

Adresgegevens
Mathildastraat 39
4901 HC Oosterhout

Postbus 85
4900 AB Oosterhout

info@geerts.nl

Telefoon
0162 - 475 675
0162 - 475 671 (schade)
Berekenen
Auto
Reis
Inboedel
Woonhuis
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Zorg
Overig

Inloggen ‘Mijn Geerts’
Openingstijden:
Maandag:8.30 tot 17.30 uur
Dinsdag:8.30 tot 17.30 uur
Woensdag:8.30 tot 17.30 uur
Donderdag:8.30 tot 19.00 uur
Vrijdag:8.30 tot 17.30 uur

Buiten openingstijden op afspraak


Privacy
Disclaimer
Sitemap
© 2018 Geerts Financiële Dienstverleners