Zakelijk    >    Verzuim & WIA    >    BeZaVa
 
 

Modernisering Ziektewet 2014

Waarom deze Wet?
De wijziging van de Ziektewet (ZW) komt voort uit evaluaties van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Hieruit kwam naar voren dat meer dan de helft van de instroom in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) door vangnetters wordt veroorzaakt. Onder vangnetters verstaan we:

Premievaststelling
Voor de financiering van de Ziektewet (vangnetters) draagt u op dit moment een bijdrage af aan de Belastingdienst via uw loonaangifte. Deze bijdrage is een percentage van het loon van uw werknemers en staat los van de instroom van uw werknemers in de Ziektewet. De Belastingdienst stelt jaarlijks per bedrijfstak het premiepercentage voor het Sectorfonds vast. Voor de WIA betaalt u – naast een basispremie – een gedifferentieerde premie. De hoogte daarvan is afhankelijk van de instroom van werknemers met een vast contract in de WGA. Door de modernisering van de Ziektewet wordt de ZW-premie die werkgevers betalen afhankelijk van het aantal werknemers uit hun onderneming die in de Ziektewet belanden.

Werkgeverscategorieën
Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie uit drie onderdelen:

WGA-vast (huidige WGA-premie)
WGA-flex (zieke “vangnetters” die na een ZW-uitkering de WIA instromen) ZW-flex ((ex)werknemers die een ZW-uitkering krijgen, toegerekend aan de laatste werkgever). In de nieuwe berekening worden werkgevers in drie categorieën ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand. De Belastingdienst gaat bij de premievaststelling en categorie uit van de totale loonsom:

kleine werkgevers – sectorpremie – geen individuele premie; risico wordt verdeeld over de hele groep
middelgrote werkgever – gewogen gemiddelde van sectorpremie en een individuele premiegrote werkgevers – premie geheel op individueel niveau. Vanaf 1 januari 2016 worden de twee afzonderlijke WGA-premies (vast en flex) samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie.

Een ander onderdeel van de modernisering van de Ziektewet is de wijziging van de premieheffing voor de WGA. Op dit moment bent u zelf verantwoordelijk voor de WGA-kosten van uw vaste werknemers. U betaalt twee jaar ziekte en maximaal tien jaar de financiële lasten, ook als de werknemer niet meer in dienst is. Vanaf 1 januari 2014 is deze regeling ook van toepassing op zieke werknemers met een tijdelijk contract.

Zijn er in 2012 geen Ziekte- en WGA-uitkeringen toegekend aan (ex)werknemers van uw bedrijf? Dan krijgt u van UWV geen brief. U krijgt dan alleen in het najaar van 2013 een brief van de Belastingdienst over de hoogte van uw gedifferentieerde premie.

Bent u eigenrisicodrager?
U verzekert of bent verzekerd tegen het risico van uitkeringen aan zieke werknemers. Dat heet “eigenrisicodrager zijn/worden”. Veel verzekeraars zijn al bezig met “roadshows” en mailingen om werkgevers hiertoe te bewegen. De praktijk leert echter dat u dan soms grotere risico’s binnenhaalt. Let daarbij dus niet alleen op de financiën. Laat u goed informeren en adviseren.

Wat betekent de Modernisering van de Ziektewet voor uw organisatie?
Iedereen die vanaf 1 januari 2012 ziek bij u uit dienst gaat, ziet u vanaf 2014 terug in de gedifferentieerde ziektewetpremie. Vanaf 2016 komen daar de WGA-lasten bij.
 


Uw invloed op de extra lasten
Ook kunt u nu al invloed uitoefenen op de extra lasten die u vanaf 2014 tegemoet kunt zien. Hiervoor stelt u een gedegen re-integratiebeleid op voor deze groep werknemers (de vangnetters). Dat is ook precies het doel van de wetgever.
 

Adresgegevens
Mathildastraat 39
4901 HC Oosterhout

Postbus 85
4900 AB Oosterhout

info@geerts.nl

Telefoon
0162 - 475 675
0162 - 475 671 (schade)
Berekenen
Auto
Reis
Inboedel
Woonhuis
Aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Zorg
Overig

Inloggen ‘Mijn Geerts’
Openingstijden:
Maandag:8.30 tot 17.30 uur
Dinsdag:8.30 tot 17.30 uur
Woensdag:8.30 tot 17.30 uur
Donderdag:8.30 tot 19.00 uur
Vrijdag:8.30 tot 17.30 uur

Buiten openingstijden op afspraak


Privacy
Disclaimer
Sitemap
© 2018 Geerts Financiële Dienstverleners